Page 9 - Septembrie_HU
P. 9

számokban
      Toluna
       Mivel piackutató cég vagyunk, szeretnénk

       megosztani veletek néhány adatot a magyarországi
       oldal júliusi tevékenységével kapcsolatban.        1 0 , 5 5 5 -  A  m a g y a r o r s z á g i


        o l d a l u n k o n  v a l ó  r e g i s z t r á l t  t a g o k
        k ö z ü l  é n n y i e n  l é p t e k  f e l  a z

        o l d a l u n k r a  a u g u s z t u s b a n
        0 0 : 0 4 : 2 1 -  a z  o l d a l o n  t ö l t ö t t

        á t l a g o s  i d ő t a r t a m        2 9 , 9 8 5 -  l á t o g a s t á s t

        r e g i s z t r á l t u n k  a z  a u g u s z t u s i

        h ó n a p b a n  a z  o l d a l u n k o n        m a g a z i n ,  m a g y a r ,

        p a p i r  h a j t o g a t á s ,  t o l u n a c s a p a t ,

        o r i g a m i - n é h á n y  s z ó  a

        l e g k e r e s e t t e b b  s z a v a k  k ö z ü l  a

        T o l u n a  m a g y a r o r s z á g i  o l d a l á n
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14