Page 12 - HU_Október
P. 12

Toluna
    számokban
                                      Mivel piackutató cég
                                      vagyunk, szeretnénk

                                      megosztani veletek

                                      néhány adatot a
                                      magyarországi oldal

                                      szeptemberi

                                      tevékenységével
                                      kapcsolatban.


       8 ,  2 5 5 -  A  m a g y a r o r s z á g i


       o l d a l u n k o n  v a l ó  r e g i s z t r á l t  t a g o k
       k ö z ü l  é n n y i e n  l é p t e k  f e l  a z

       o l d a l u n k r a  s z e p t e m b e r b e n       0 0 : 0 5 : 2 9   -  a z  o l d a l o n  t ö l t ö t t

       á t l a g o s  i d ő t a r t a m

       s z e p t e m b e r  1 2 - é n -  k e r e s t e  f e l

       o l d a l u n k a t  a  l e g t ö b b  t a g  a

       s z e p t e m b e r i  h ó n a p b a n

       t o l u n a c s a p a t , p o n t ,

       T o l u n a ,  c c m ,

       C C M   - n é h á n y  s z ó  a

       l e g k e r e s e t t e b b  s z a v a k  k ö z ü l  a

       T o l u n a  m a g y a r o r s z á g i  o l d a l á n
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17