Page 4 - HU_January 2021(4)
P. 4

Gratulálunk!           1. Hozz létre érdekes


                              tartalmakat a Tolunán
                              L é p j  f e l  a z  o l d a l r a  n a p o n t a  é s  h o z z

                              l é t r e  é r d e k e s  t a r t a l m a k a t  a z  o l d a l o n

            2. A legértékeltebbek a Témák
            A  l e g é r t é k e l t e b b  t a r t a l m a k  a z  o l d a l o n  a  T é m á k .  C s a t o l j

            h o z z á j u k  e g y  f o t ó t  v a g y  v i d e ó t  i s ,  v a l a m i n t  n e  f e l e j t s d  e l


            m e g k é r d e z n i  a  t ö b b i  t a g  v é l e m é n y é t  i s  a  f e l v e t e t t

            t é m á v a l  k a p c s o l a t b a n .


                   3, Maradj a listán
                   M a r a d j  a  l e g j o b b  t a r t a l m a k a t  l é t r e h o z ó  t a g o k

                   l i s t á j á n  e g y m á s  u t á n  3  v a g y  5  h ó n a p i g ,  h o g y

                   s z e r e z z  5 , 0 0 0  v a g y  a k á r  1 0 , 0 0 0  T o l u n a  p o n t o t  i s .
              4. Maradj aktív

              H a  s z e r e t n é d ,  h o g y  a  t ö b b i  t a g  i s

              é r t é l j e  a  p o s z t j a i d a t  é s ,  h o g y  í r j a n a k

              h o z z á s z ó l á s o k a t ,  m a r a d j  a k t í v  é s  t e  i s

              v á l a s z o l j  a z  á l t a l u k  f e l t e t t  k é r d é s e k r e .  CCM - A DECEMBERI


  HÓNAP NYERTESEI
        gyula-1971               Roky54


        Laci72                 L7613877t

        szelkakas1979             Emcsike

        evekee49                Bmacsi


        mókus                 budaizs
   1   2   3   4   5   6   7   8   9