Page 18 - L&Tbroj82
P. 18

Novosti

      usPoraVanje KonjunKture se odražaVa na transPortnu PriVredu -
      PoseBno PogoĐene iZVoZničKe Zemlje


      Nemačka, Francuska i zemlje Beneluksa su trenutno  Tako je broj izvoza iz Evrope za Veliku Britaniju u
      najviše pogođene svetskim usporavanjem konjunk-  drugom kvartalu u poređenju sa prethodnim kvarta-
      ture. To potvrđuju aktuelne brojke TIMOCOM-ovog  lom 2019. Godine opao za 56% procenata, izveštava
      transportnog barometra kojim IT preduzeće kvartalno  TIMOCOM.
      dokumentuje kretanje ponude i tražnje za transportom
      u najvećoj evropskoj berzi tereta.         Trendu prkosi razvoj izvoza u Južnoj Evropi. Italija,
                               Španija, Portugalija i Grčka su sa rastom od 21% od
      Tako je broj ponuda tereta plasiran na tržište preko  aprila do jula transportovale u evropsko inostranstvo
      TIMOCOM-a od početka aprila do kraja juna 2019.  mnogo više robe nego u istom kvartalu prethodne go-
      godine u poređenju sa istim kvartalom prethodne go- dine. Moog: „Sezona voća i povrća u ovim zemljama je
      dine opao za 20 procenata.             trenutno na vrhuncu.“

      „Protekcionistička ekonomska politika američke vlade  Instrumentom transportnog barometra IT preduzeće
      koči svetsku trgovinu, zbog čega opet opada izvoz.  kvartalno analizira podatke o kretanju transportne
      Izvozničke zemlje kao što su Nemačka, Francuska i  ponude i tražnje na berzi tereta integrisanoj u Smart Lo-
      zemlje Beneluksa su trenutno najviše pogođene ovom  gistics sistem TIMOCOM-a. TIMOCOM je sa više od
      situacijom“, kaže TIMOCOM-ov Business Analyst   130.000 korisnika i do 750.000 međunarodnih ponuda
      David Moog.                    tovarnog prostora i tereta dnevno najveća berza tereta za
                               drumski prevoz robe u Evropi.
      Ukupno je preko pametne aplikacije Tereti preko koje
      preduzeća mogu postavljati i odvijati svoje ponude  Više informacija o TIMOCOM-u možete pronaći na
      transporta na berzi tereta u drugom kvartalu plasirano  www.timocom.rs.
      21.817.710 ponuda; u pre-
      thodnoj godini ovaj broj
      je iznosio 27.565.605.


      “Pad u najvećoj meri
      pogađa transport indus-
      trijskih i investicionih
      dobara, između ostalog iz
      industrije snabdevanja”,
      kaže Moog.


      I predstojeći Bregzit crta
      sve veće krugove. „Nakon
      što je u prvom kvartalu
      količina transporta prema
      Velikoj Britaniji jasno
      porasla zbog povećanja
      zaliha na skladištima, sada
      doživljavamo snažan pad“,
      kaže Moog.

      18 LOGISTIKA i TRANSPORT
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23