Page 24 - L&Tbroj82
P. 24

Novosti


      da li ecmr stiže i u srBiju?


      Privredna komora Srbije – Udruženje za saobraćaj i  Uprava Carina uključi zvanično u ovaj proces. Upravo
      kompanija Nelt učesnice su pilot projekta Living Lab  je to osnovni razlog za testiranje, kako bi se uvideli i
      12 čiji je cilj, da tokom jula 2019. godine, završi testi- snimili efekti digitalizacije i ukoliko rezultati budu
      ranje digitalnog tovarnog lista u realnom okruženju i  pozitivni, dodatno obrazložile potvrde neophodnosti
      upozna učesnika u lancu snabdevanja sa njegovim pred- ratifikacije pomenutog protokola. Ideja je da se e-CMR
      nostima. Living Lab 12 je deo AEOLIX projekta koji se  testira na koridorima Grčka-Srbija-Nemačka i Srbija-
      bavi digitalizacijom u oblasti logistike i transporta. Rumunija, ali i bilo koji drugi pravac na kojem se
                               obavlja međunarodni transport sa Srbijom.
      Kompanija Nelt je uključena u projekat testiranja
      eCMR -a u segmentima slanja, prijema, prevoza robe  Upotreba eCMR ima višestruke koristi. Nezavisna
      i kreiranja ili overe elektronskog dokumenta koji je za- studija u Holandiji je pokazala da se prelaskom na
      mena za klasičan način izrade tovarnog lista. „Upotreba  digitalni CMR uštedi približno 4,5 EUR po tovarnom
      eCMR treba da ubrza i pojednostavi dosadašnji proces  listu u administrativnim troškovima. Kako se u toj
      izrade tovarnog lista svim učesnicima u lancu otpreme  zemlji upotrebi 40 miliona papirnih CMR-ova godišnje,
      robe. To će svakako uticati i na smanjenje troškova ovog  sa digitalnim tovarnim listom može se dostići ušteda
      procesa. Svakako postoji i interes države jer se smanjuju  od 180 mil EUR samo u administrativnim troškovima.
      čekanja a i povećava mogućnost kontrole kroz uvid  Razvojem digitalnih tovarnih listova, lanci snabdevanja
      u elektronske podatke“, istakao je Sava Manojlović,  će biti bez papira u bliskoj budućnosti, obezbeđujući
      dispečer domaćeg transporta u kompaniji Nelt.   transparentnije, tačnije i efikasnije sisteme prevoza.
                               Prevoznici će imati mogućnost da eCMR unose ele-
      Digitalni tovarni list (eCMR) do sada je ratifikovalo  ktronski, čuvaju logističke informacije i razmenjuju
      17 zemalja Evrope i Azije. Kako Srbija nije ratifikovala  podatke u realnom vremenu putem mobilnog telefona
      eCMR protokol o CMR konvenciji, nema uslova da se  ili tableta.

      24 LOGISTIKA i TRANSPORT
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29