Page 4 - L&Tbroj82
P. 4

Sadržaj     08  NOVOSTI

                                   10
        - Ko ignoriše digitalnu transformaciju,
         nestaće sa tržišta
        - renaULt trUCKs rOĐenDansKO iZDanJe
        - s-WaY - PrVi model u iVeco “WaY” gami
         tešKiH VOZiLa
        - noVa loKacija milšPedoVog sKladišta u
         sloVeniji
        - maersK osVaja KoPno
        - UnaPreĐenJe VODnOG saOBraćaJa U
         srBiJi
        - stigao nasledniK najProdaVanijeg
         ZeBrinOG sKLaDišnOG terMinaLa
        - UsPOraVanJe KOnJUnKtUre se ODražaVa
         na transPortnu PriVredu
        - VOLVO PrODUžiO UGOVOr sa MCLaren-OM
        - hermes uVodi Pametne telefone umesto
         sKenera                       18
        - KrOne PreUZeO KnaPen
        - UPs ČeKa DOZVOLU Za isPOrUKU POšiLJKi
         BesPiLOtniM LeteLiCaMa
        - Da Li eCMr stiže i U srBiJU ?     26  DrumSkI TraNSpOrT


        tvorci najmlađeg i najmanjeg modela u
        bogatoj Man-ovoj ponudi kažu da je tGe pravo
        remek delo među lakim komercijalnim vozilima:
        svestrano upotrebljiv, robustan, ekonomičan, komfo-
        ran, lak za upravljanje, veoma bezbedan – u čemu
        pomažu brojni najsavremeniji elektronski sistemi.   26


     28  DrumSkI TraNSpOrT


        smatra se da će tri tehnološka trenda -
        automatizacija, elektrifikacija i digitalizacija - u osnovi
        promeniti industriju drumskog transporta. Već sada
        možemo primetiti prve plodove ovih tehnoloških
        dostignuća
       IMPRESUM                        CIP – Каталогизација у публикацији
                                  Библиотека Матице српске, Нови Сад
       Izdavač: Beologistika, Augusta Cesarca 18, Novi Sad  005.5:658.286
       Izlazi dvomesečno                   LOGISTIKA i transport / urednik Bane Petronijević. -
       Urednik: Bane Petronijević               God. 8, br. 45 (jun 2013)- . - Novi Sad : Beologistika,
       Fotografija: Marko Berić                Dvomesečno . - Je nastavak : Poslovna logistika = ISSN
       Marketing: Branka Patić Macan,             1452-4767
       brankapaticmacan@logistikaitransport.com        ISSN 2334-8399 = Logistika i transport
       Kontakt: tel 021 661 2523, mob 060 043 45 01      COBISS . SR-ID 279446023     04 LOGISTIKA i TRANSPORT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9