Page 1 - family doctor
P. 1

)$0,/<
                 WKH


                 '2&725                   7KH 2I¿FLDO -RXUQDO 2I ,0$ &ROODJH 2I *HQHUDO 3UDFWLWLRQHUV         <($5 %22. 2) &*3
   1   2   3   4   5   6