Page 5 - ספר היתר בעברית סופי סופי
P. 5

‫בדיקת זכויות‬     ‫בדיקת‬ ‫בדיקת נוף ועוד‬ ‫בדיקת זכויות‬      ‫מהי‬
‫בניה עבור יזם‬ ‫הנכס וסביבתו‬         ‫וחריגות בניה‬ ‫בדיקת תכנון?‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10