Page 8 - ספר היתר בעברית סופי סופי
P. 8

‫בדיקת‬                   ‫סוגי הבדיקות והשירותים‬
            ‫חסימת נוף‬
‫בדיקת החלקות המצויות‬        ‫בדיקת סביבת‬            ‫בדיקה בסיסית‬
   ‫בקו הנוף בין מיקום‬      ‫הנכס (חלקות‬            ‫לאיתור חריגות‬
 ‫הנכס לבין נקודת הנוף‪.‬‬                       ‫וניצול זכויות בניה‬
  ‫הבדיקה נותנת מענה‬        ‫מצרניות)‬
 ‫בכל הנוגע לתכנון קיים‬           ‫בדיקת חלקות גובלות‬         ‫בדיקה בסיסית הנדרשת‬
  ‫ו‪/‬או עתידי של תכניות‬           ‫עם הנכס‪.‬‬              ‫לכל אדם המעוניין לרכוש‬
 ‫מאושרות ו‪/‬או בהפקדה‬             ‫הבדיקה נותנת מענה‬
 ‫המאפשרות בניה לגובה‬             ‫בעת צורך בנוגע לתכנון‬             ‫נכס מקרקעין‪.‬‬
 ‫ועלולה לחסום את הנוף‬            ‫עתידי בסביבת הנכס‪.‬‬           ‫הבדיקה נותנת מענה‬
‫המשתקף מן הדירה כיום‪.‬‬
                                           ‫מלא בנוגע לחריגות‬
                                           ‫הבניה‪ ,‬זכויות הבניה‬
                                         ‫ואפשרויות הבניה בנכס‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13